[1]
Nghiêm, T.H., Trần , T.N.A. và Trương, N.A. 2024. CẠNH TRANH SỨC MẠNH MỀM TRUNG - MỸ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2022: THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển. 3, 1 (tháng 3 2024), 63–71. DOI:https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.124.