(1)
Nghiêm, T. H.; Trần , T. N. A.; Trương, N. A. CẠNH TRANH SỨC MẠNH MỀM TRUNG - MỸ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2022: THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM. Tạp chí NCKH&PT 2024, 3, 63-71.