Nghiêm, T. H., Trần , T. N. A., & Trương, N. A. (2024). CẠNH TRANH SỨC MẠNH MỀM TRUNG - MỸ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2022: THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 3(1), 63–71. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.124