NGHIÊM, T. H.; TRẦN , T. N. A.; TRƯƠNG, N. A. CẠNH TRANH SỨC MẠNH MỀM TRUNG - MỸ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2022: THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 63–71, 2024. DOI: 10.58902/tcnckhpt.v3i1.124. Disponível em: http://jsrd.thanhdo.edu.vn/index.php/khpt/article/view/124. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.