Nghiêm, Thuý Hằng, Thị Ngọc Anh Trần, và Ngọc Anh Trương. 2024. “CẠNH TRANH SỨC MẠNH MỀM TRUNG - MỸ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2022: THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM”. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển 3 (1):63-71. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.124.