Nghiêm, T. H., Trần , T. N. A. và Trương, N. A. (2024) “CẠNH TRANH SỨC MẠNH MỀM TRUNG - MỸ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2022: THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển, 3(1), tr 63–71. doi: 10.58902/tcnckhpt.v3i1.124.