[1]
T. H. Nghiêm, T. N. A. Trần, và N. A. Trương, “CẠNH TRANH SỨC MẠNH MỀM TRUNG - MỸ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2022: THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM”, Tạp chí NCKH&PT, vol 3, số p.h 1, tr 63–71, tháng 3 2024.