Nghiêm, T. H., T. N. A. Trần, và N. A. Trương. “CẠNH TRANH SỨC MẠNH MỀM TRUNG - MỸ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2022: THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM”. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, vol 3, số p.h 1, Tháng Ba 2024, tr 63-71, doi:10.58902/tcnckhpt.v3i1.124.