Nghiêm, Thuý Hằng, Thị Ngọc Anh Trần, và Ngọc Anh Trương. “CẠNH TRANH SỨC MẠNH MỀM TRUNG - MỸ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2022: THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM”. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển 3, no. 1 (Tháng Ba 29, 2024): 63–71. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. http://jsrd.thanhdo.edu.vn/index.php/khpt/article/view/124.