NHẬN DIỆN CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 10 NĂM TỪ 2010 ĐẾN 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

Các tác giả

  • Nguyễn Quang Giải Trường Đại học Thủ Dầu Một

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i4.112

Tóm tắt

Lựa chọn các yếu tố cấu thành mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, đảm bảo sự phát triển bền vững luôn là mối quan tâm hàng đầu, nhiệm vụ chiến lược, chính sách trọng tâm của nhiều quốc gia, nhất là đối với những quốc gia đang phát triển như có Việt Nam. Dựa vào nguồn dữ liệu định lượng của Tổng cục Thống kê Việt Nam những năm gần đây, nghiên cứu nhận diện, phân tích các yếu tố cấu thành mô hình tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ 10 năm (2010-2020), từ đó thảo luận một số định hướng cho thời gian tới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13-12-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, Q. G. (2023). NHẬN DIỆN CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 10 NĂM TỪ 2010 ĐẾN 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(4), 46–55. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i4.112

Số

Chuyên mục

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI