Các bài gửi

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Checklist cho các bài chuẩn bị gửi

Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài gửi có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các mục này.
  • Bài gửi chưa được xuất bản trước đó và không trong quá trình xét duyệt để đăng tải ở một tạp chí khác
  • Tập tin bài gửi có định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word hoặc RTF
  • URL của các tài liệu tham khảo (nếu có) đã được liệt kê đầy đủ trong mục Tài liệu tham khảo
  • Nội dung bài gửi đã tuân thủ các Quy định về cấu trúc và trình bày bài báo

Hướng dẫn tác giả

Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc và nắm rõ nội dung các mục dưới đây trước khi gửi bài:

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.