Định kỳ xuất bản và phát hành

1. Thể thức xuất bản

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và Tiếng Anh

- Kỳ hạn xuất bản: 01 kỳ/3 tháng

- Khuôn khổ: 19cm x 27cm.

- Số trang: 108 trang

- Số lượng: 500 bản/kỳ

2. Định kỳ xuất bản

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển xuất bản 04 số/năm, mỗi số đăng tải từ 12-15 bài báo.

3. Nộp lưu chiểu và phát hành

- Nộp lưu chiểu tại: Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thồng; Thư viện Quốc gia và Thư viện Trường Đại học Thành đô (mỗi nơi từ 5 cuốn/kỳ).

- Phạm vi phát hành: Trong nước và quốc tế: Tạp chí được gửi tặng một số Trường đại học, Viện nghiên cứu, Hội đồng giáo sư nhà nước và các cơ quan khoa học, cơ quan quản lý, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan về chuyên môn và có hợp tác với Trường Đại học Thành Đô.