Quy trình xét duyệt bài báo khoa học

1. Nhận bài viết từ tác giả

Thường trực tòa soạn nhận bài viết từ tác giả và ghi vào sổ nhận bài, chuyển bài viết cho Biên tập viên.

2. Sơ duyệt bản thảo

Biên tập viên sơ duyệt các yêu cầu về nội dung và hình thức của bài báo. Những bài báo không đúng format của một bài báo khoa học hoặc có nội dung không phù hợp sẽ bị từ chối, thông báo đến tác giả thông qua Thường trực tòa soạn. Những bài đủ điều kiện được phân loại, ghi mã số chuyển đến Tổng biên tập (theo mẫu trình).

3. Phân công phản biện và gửi phản biện

Tổng biên tập phân công chuyên gia phản biện trên cơ sở danh sách chuyên gia phản biện do Hội đồng biên tập, các nhà khoa học giới thiệu. Thường trực tòa soạn gửi bài tới chuyên gia phản biện (gửi lần 1).

4. Phản biện

Phản biện thực hiện việc nhận xét, thẩm định các nội dung của bài báo theo yêu cầu của Tạp chí theo mẫu (Mẫu TC-02 Phụ lục I). Thời gian để các chuyên gia phản biện bài báo từ 5- 7 ngày.
Phiếu nhận xét phản biện phải ghi ngày, tháng, năm, ký tên và gửi cho Ban Biên tập, Trị sự qua bưu điện, email hoặc trực tiếp tại tòa soạn.

5. Kết quả phản biện

Thường trực tòa soạn tập hợp, trình Tổng biên tập kết quả phản biện. Trên cơ sở ý kiến của Tổng biên tập, Thường trực tòa soạn gửi bài báo cho tác giả chỉnh sửa theo ý kiến của chuyên gia phản biện. Thời gian để tác giả sửa chữa, bổ sung bài viết từ 2-5 ngày, tùy theo mức độ yêu cầu.

Thường trực Tòa soạn gửi bài báo đã được tác giả chỉnh sửa theo ý kiến của phản biện cho phản biện (gửi lần 2).

Trường hợp ý kiến của phản biện 1 không rõ ràng hoặc có ý kiến khác từ Thường trực Hội đồng Biên tập thì bài báo được gửi cho phản biện 2 (nếu được Tổng biên tập cho phép).

6. Biên tập

7. Chế bản, dàn trang

8. Xét duyệt và duyệt đăng bài

9. Rà soát bản thảo, duyệt in

10. In ấn, nộp lưu chiểu, phát hành.