Liên hệ

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát Triển

Địa chỉ: Trường Đại học Thành Đô, Km15 - QL32 - Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 02433 861 601 (máy lẻ 107)

Email: journal@thanhdouni.edu.vn

Website: https://jsrd.thanhdo.edu.vn