Quy trình biên tập và xuất bản

Sau khi tác giả chỉnh sửa bài viết theo ý kiến của chuyên gia phản biện và gửi lại Tạp chí, Tạp chí tiến hành các bước của quy trình biên tập và xuất bản, cụ thể như sau:

1. Biên tập: Tổng biên tập phân công Biên tập viên biên tập bài viết. Thời gian biên tập bản thảo, đọc soát lỗi morat là 7 ngày (toàn bộ bản thảo của Tạp chí). Biên tập viên chính biên tập tổng thể các bài viết, sắp xếp các bài viết vào các chuyên mục. 

2. Chế bản, dàn trang: Bài biên tập được chuyển cán bộ chế bản, dàn trang chế bản, dàn trang theo đúng quy định của Tạp chí. Thời gian chế bản, dàn trang từ 7 - 10 ngày.

3. Xét duyệt và duyệt đăng bài:  

Hội đồng biên tập (hoặc thường trực HĐ) rà soát, phân loại, xét duyệt bài viết đã được biên tập trước khi trình Tổng biên tập duyệt đăng.
Tổng biên tập duyệt đăng bài. Thời gian Tổng biên tập duyệt đăng bài từ 4 - 6 ngày. Thường trực tòa soạn gửi bài cho tác giả hiệu đính. Thời gian tác giả hiệu đính từ 1-2 ngày. 

4. Rà soát bản thảo, duyệt in:

Biên tập viên và Thường trực tòa soạn rà soát nội dung và hình thức của các bài viết. Thời gian rà soát từ 1 - 2 ngày. Biên tập viên chính biên tập, rà soát tổng thể nội dung và hình thức các bài viết. Thời gian rà soát tổng thể từ 1 - 2 ngày. Cán bộ chế bản, dàn trang thực hiện sửa lỗi trên bản đã dàn trang, thời gian sửa lỗi trên bản đã dàn trang từ 1 - 2 ngày. Sau đó in bản thảo trình Tổng Biên tập duyệt in. Thời gian Tổng Biên tập duyệt in từ 2 - 4 ngày.

5. In ấn, nộp lưu chiểu, phát hành.