Quy định xét duyệt và đăng bài

1. Điều kiện đăng bài

a. Bài gửi đăng có nội dung phù hợp với tôn chỉ và mục đích hoạt động của Tạp chí. Trường hợp bài viết có nội dung khác thì phải được xem xét và được Tổng Biên tập quyết định duyệt đăng.

b. Bài báo đã thông qua phản biện; đã chỉnh sửa theo ý kiến (nếu có) của phản biện và của Ban Biên tập.

c. Bài báo đã được biên tập và được Tổng Biên tập duyệt cho đăng.

d. Các bài báo không phải phản biện bao gồm: Các bài báo đặt hàng các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia trong các lĩnh vực theo yêu cầu của Tổng Biên tập; các bài báo mang tính giới thiệu thông tin khoa học, các hoạt động khoa học trong nước và ngoài nước. Các bài báo này được biên tập lại (nếu có) bởi các biên tập viên được phân công, được xác nhận lại của tác giả và được Tổng Biên tập duyệt đăng.

2. Thể lệ gửi bài đăng trên Tạp chí

a. Bài viết có thể gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc được gửi thông qua email của Tạp chí và phải tuân thủ theo quy định được hướng dẫn tại website của Tạp chí. Bài viết bằng tiếng Việt, soạn thảo trên Word, font Times New Roman (Unicode); cỡ chữ 11; trên khổ giấy A4; lề trên: 2,0 cm, lề dưới 2,0 cm, lề trái: 3,0 cm, lề phải: 2,0 cm; giãn dòng: 11pt. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ.

b. Bài tổng quan và bài trao đổi thông tin khoa học có số lượng từ 1.500 từ đến 3.000 từ; bài báo khoa học có số lượng từ 3.500 từ đến 7.000 từ (Trường hợp đặc biệt do Tổng Biên tập quyết định).

c. Bài viết phải có phần tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) từ 150 từ đến 250 từ; có từ 3 đến 5 từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

d. Ghi rõ họ tên, học vị, chức danh, địa chỉ liên hệ (có số điện thoại di động và hộp thư điện tử), đơn vị công tác ngay sau tiêu đề bài viết. Ban Biên tập, Trị sự không gửi lại tác giả bản thảo và các thông tin có liên quan nếu bài không được chọn xuất bản mà sẽ phản hồi qua thư điện tử.

e. Báo được trình bày theo cấu trúc như sau:
- Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu
- Tổng quan nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu
- Kết quả nghiên cứu
- Bàn luận
- Kết luận và khuyến nghị
- Tài liệu tham khảo

Tác giả chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn tài liệu, các bảng, hình vẽ, trích dẫn dùng trong bài báo. Điều này áp dụng cả với những hình vẽ hoặc bảng là kết quả của việc sử dụng dữ liệu từ nguồn khác.