CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Các tác giả

  • Đào Quyết Thắng Trường Đại học Thủ Dầu Một
  • Võ Ngọc Minh Thư Trường Đại học Thủ Dầu Một
  • Dương Tiểu Hòa Trường Đại học Thủ Dầu Một
  • Nguyễn Đặng Anh Thư Trường Đại học Thủ Dầu Một

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.123

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố tác động đến chi tiêu cho giáo dục của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương với cách kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu thực hiện khảo sát 325 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương thông qua bảng khảo sát đã được sự đồng thuận cao của các chuyên gia. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có 8 biến trong tổng số 11 biến đưa vào mô hình có ý nghĩa thống kê, trong đó 7 biến tác động thuận chiều và 1 biến tác động nghịch chiều đến chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra: Trình độ học vấn của chủ hộ, tổng chi tiêu, chính sách của địa phương và thu nhập của hộ là 4 biến tác động mạnh nhất đến chi tiêu cho giáo dục của hộ gia đình ở tỉnh Bình Dương. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số ý kiến bàn luận về vấn đề thúc đẩy hộ gia đình tăng cường đầu tư cho giáo dục.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Đào, Q. T., Võ, N. M. T., Duong, T. H., & Nguyễn, Đặng A. T. (2024). CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 3(1), 52–62. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.123

Số

Chuyên mục

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI