GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ GIỮ VỮNG NIỀM TIN CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Các tác giả

  • Nguyễn Mạnh Hùng Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.126

Tóm tắt

Niềm tin là động cơ trực tiếp nhất, gắn liền với hoạt động của sinh viên. Có niềm tin, giữ vững niềm tin giúp sinh viên luôn kiên định, khắc phục khó khăn để đạt tới mục tiêu. Do vậy, để xây dựng và giữ vững niềm tin cách mạng cho sinh viên đòi hỏi chủ thể phải thường xuyên nắm vững đặc điểm, biểu hiện, các yếu tố hình thành niềm tin. Qua đó, nghiên cứu xác định giải pháp đúng nhất là giải pháp về vấn đề môi trường chính trị, xã hội và văn hóa; nội dung giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng; rèn luyện, thử thách trong thực tiễn,… Trên cơ sở nghiên cứu về niềm tin cách mạng của sinh viên hiện nay, bài viết đưa ra các giải pháp xây dựng và giữ vững niềm tin cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Thành Đô, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ vừa hồng, vừa chuyên của Trường Đại học Thành Đô.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, M. H. (2024). GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ GIỮ VỮNG NIỀM TIN CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 3(1), 92–97. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.126

Số

Chuyên mục

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM