LIÊN KẾT VÙNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Như Mai Văn phòng Chính phủ

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i2.14

Tóm tắt

Hiện nay, Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những khu vực chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với Đồng bằng sông Cửu Long là cần đổi mới mô hình phát triển, đổi mới quy mô sản xuất nhằm tích cực và chủ động nâng cao giá trị sản xuất. Muốn thực hiện mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, cần thiết lập liên kết vùng, từ đó đẩy mạnh quá trình liên kết để tạo ra sức mạnh mới của các chủ thể kinh tế trong vùng, hướng tới phát triển liên kết với các vùng lân cận. Liên kết vùng không chỉ giúp tăng cường lợi thế cạnh tranh mà còn là tiền đề tạo điều kiện để từng địa phương phát huy những tiềm năng, lợi thế đặc thù về mặt kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Nghiên cứu đi sâu thảo luận về nội dung các văn kiện, văn bản, quy định pháp luật có liên quan và các công trình nghiên cứu khoa học đa phương diện liên quan đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó làm rõ các vấn đề liên quan đến cơ chế điều phối liên kết vùng, các mục tiêu thiết lập và mở rộng liên kết vùng, thực trạng liên kết vùng, các kết quả đã đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập còn tồn đọng. Đồng thời đưa ra những giải pháp giúp hoàn thiện cơ chế điều phối vùng và đẩy mạnh liên kết vùng, hướng tới phát triển bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tải xuống

Đã Xuất bản

31-12-2022

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. M. (2022). LIÊN KẾT VÙNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 1(2), 1–13. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i2.14

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT