QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ, Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Nguyễn Hữu Hải Trường Đại học Thành Đô
  • Phạm Hồng Ngọc Công ty truyền tải điện 1

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i2.142

Tóm tắt

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành Chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Điều này đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nhận thức chuyển đổi số song hành cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới và hiện nay việc chuyển dịch này diễn ra với tốc độ nhanh
chóng theo 3 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong bài viết này, tác giả đi sâu phân tích một số vấn đề về quản trị quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, tương tác giữa chuyển đổi số và quản trị quốc gia, quản trị quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam, từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18-06-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. H., & Phạm, H. N. (2024). QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ, Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 3(2), 10–18. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i2.142

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT