KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC KHI THU HỒI ĐẤT THEO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI NĂM 2022

Các tác giả

  • Phạm Thanh Nga Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i2.15

Tóm tắt

Hiện nay, Quốc hội đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan để hoàn thiện dự thảo và chuẩn bị ban hành Luật Đất đai sửa đổi. Trong bài viết này, tác giả phân tích sâu vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước khi thu hồi đất đai ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hơn nữa pháp luật về đất đai khi tiến hành sửa đổi Luật Đất đai mới, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cả nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trong thời gian tới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

31-12-2022

Cách trích dẫn

Phạm, T. N. (2022). KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC KHI THU HỒI ĐẤT THEO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI NĂM 2022. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 1(2), 14–22. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i2.15

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT