CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI, TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Các tác giả

  • Đặng Thiên Trang Trường Đại học Thủ Dầu Một
  • Đặng Trọng Khang Trường Đại học Thủ Dầu Một

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i2.151

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Quân đội tại Vùng Đông Nam Bộ. Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng với các phương pháp phỏng vấn chuyên gia, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) để lượng hóa tác động của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Quân đội. Kết quả nghiên cứu tìm ra 7 nhân tố độc lập, tuy nhiên chỉ có 5 nhân tố tác động thuận chiều đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán của Công ty tại Vùng Đông Nam Bộ là Độ tin cậy, Khả năng đáp ứng, Tính bảo mật, Năng lực và thái độ phục vụ, Cung cấp thông tin tư vấn tài chính. Hai biến không có ý nghĩa thống kê là Giao dịch trực tuyến và Công nghệ thông tin. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài báo đưa ra bàn luận nhằm giúp Công ty nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán đối với khách hàng vùng Đông Nam Bộ nói riêng và toàn hệ thống nói chung.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18-06-2024

Cách trích dẫn

Đặng, T. T., & Đặng , T. K. (2024). CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI, TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 3(2), 95–104. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i2.151

Số

Chuyên mục

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM