ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH LAI CHÂU

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i2.152

Tóm tắt

Quán triệt quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bài viết
làm rõ những kết quả đạt được của tỉnh Lai Châu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023; phân tích những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Chương trình, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh đến hết năm 2025.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18-06-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. (2024). ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH LAI CHÂU. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 3(2), 60–67. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i2.152

Số

Chuyên mục

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI