TIÊU CHUẨN ĐỊNH LƯỢNG CHO MỘT BẢNG ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẸP

Các tác giả

  • Trần Doãn Phú Trường Đại học Thành Đô
  • Vũ Công Tuyên Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i1.33

Tóm tắt

Từ khái niệm bài thi đánh giá tương đối (norm referenced test - NRT) và bài thi đánh giá theo chuẩn (criterion referenced test - CRT) (Bond,1996) cùng khái niệm phổ điểm đẹp của một bài thi theo hình thức thi NRT và CRT (Phạm Hiệp, 2015), nghiên cứu đưa ra khái niệm và các tiêu chuẩn định lượng cho một bảng điểm kết thúc học phần đẹp. Điểm mới của nghiên cứu thể hiện ở việc ứng dụng một số kiến thức của Lý thuyết xác suất như hàm mật độ xác suất, xác suất để một biến ngẫu nhiên liên tục nhận giá trị trong một khoảng cho trước, quy tắc 3σ áp dụng cho biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn để đưa ra các tiêu chuẩn định lượng cho một bảng điểm kết thúc học phần đẹp theo hình thức thi NRT. Một điểm mới khác của nghiên cứu nằm ở biểu thức giải tích cho hàm mật độ xác suất của phổ điểm đẹp của một bài thi theo hình thức thi CRT. Từ những tiêu chuẩn định lượng cho một bảng điểm kết thúc học phần đẹp, nghiên cứu đưa ra một số đề xuất và khuyến nghị để có một bảng điểm kết thúc học phần đẹp cho bài thi đánh giá tương đối NRT.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-03-2023

Cách trích dẫn

Trần, D. P., & Vũ, C. T. (2023). TIÊU CHUẨN ĐỊNH LƯỢNG CHO MỘT BẢNG ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẸP. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(1), 35–40. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i1.33

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ