TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Các tác giả

  • Đỗ Thị Ý Nhi Trường Đại học Thủ Dầu Một

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i1.37

Tóm tắt

Hiện nay, nền kinh tế kỹ thuật số đã và đang tác động mạnh mẽ đến tốc độ tăng trường của các doanh nghiệp kinh doanh ở nhiều quốc gia thông qua các giao dịch thương mại điện tử cũng như các quy trình sản xuất, quản lý, tương tác với các đối tác, đặc biệt là với khách hàng. Ảnh hưởng của nền kinh tế kỹ thuật số không chỉ giới hạn trong hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ mà còn mở rộng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thông qua lược khảo tài liệu làm rõ khái niệm về chuyển đổi số và tác động của nó đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại khu vực Đông Nam Bộ. Từ đó xác định chi tiết các điều kiện cần và đủ của công tác quản trị nguồn nhân lực trong thời đại chuyển đổi số. Đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp cho công tác quản trị nguồn nhân lực để thích ứng với quá trình chuyển dịch của nền kinh tế kỹ thuật số tại Đông Nam Bộ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-03-2023

Cách trích dẫn

Đỗ, T. Ý N. (2023). TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(1), 41–53. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i1.37

Số

Chuyên mục

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI