MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤU THẦU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Tống Quốc Đạt Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i2.52

Tóm tắt

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện trên hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có thể sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Do vậy mà Luật Đấu thầu đã được thông qua, tạo cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, một số nội dung của Luật Đấu thầu cần thay đổi để phù hợp với tình hình nước ta hiện nay. Bài viết đã phân tích một số nội dung cơ bản sửa đổi Luật Đấu thầu, nhằm tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu.

Tải xuống

Đã Xuất bản

06-06-2023

Cách trích dẫn

Tống, Q. Đạt. (2023). MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤU THẦU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(2), 1–6. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i2.52

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT