CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ)

Các tác giả

  • Phạm Thị Nguyệt Trường Đại học Thành Đô
  • Hoàng Thị Thu Hà Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i3.73

Tóm tắt

Chất lượng đào tạo luôn là vấn đề then chốt của các cơ sở giáo dục đại học. Để khẳng định thương hiệu của mình thì cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo luôn là nhiệm vụ hàng đầu của bất kỳ trường đại học nào. Trong rất nhiều yếu tố cấu thành nên chất lượng đào tạo, kết quả học tập của sinh viên được coi là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh trình độ tổ chức giáo dục của một trường đại học. Bài viết phân tích thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại một trường đại học ngoài công lập tiêu biểu – trường Đại học Thành Đô. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong thời gian tới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18-09-2023

Cách trích dẫn

Phạm, T. N., & Hoàng, T. T. H. (2023). CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ). Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(3), 23–32. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i3.73

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ