XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DƯỢC CỦA NHÀ THUỐC TẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Các tác giả

  • Đặng Vũ Hà Trường Đại học Thành Đô
  • Trần Thị Thu Trang Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.93

Tóm tắt

Sự hài lòng của khách hàng đối với các nhà thuốc là một trong những yếu tố được sử dụng để đánh giá chất lượng của dịch vụ dược. Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng một bộ tiêu chí để đánh giá chất lượng của các nhà thuốc trong khu vực quận Nam Từ Liêm thông qua sự hài lòng của khách hàng. Một nghiên cứu cắt ngang đã được tiến hành trên 201 khách hàng. Bảng câu hỏi đã được đảm bảo đáng tin cậy với hệ số Cronbach's Alpha >0.7 cho mỗi yếu tố được đánh giá. Sau khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA), nghiên cứu đã xác định 5 nhóm yếu tố có các biến quan sát tương tự, bao gồm: Thái độ và kỹ năng giao tiếp của nhân viên, chuyên môn của nhân viên, cơ sở vật chất và hoạt động của nhà thuốc, giá thuốc, và chất lượng và đa dạng của các loại thuốc.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Đặng, V. H., & Trần, T. T. T. (2024). XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DƯỢC CỦA NHÀ THUỐC TẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 3(1), 85–91. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.93

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC SỨC KHỎE