KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2030

Các tác giả

  • Phan Thị Thanh Thảo Trường Đại học Thành Đô
  • Trần Ngọc Ngân Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i1.1

Tóm tắt

Giảm nghèo bền vững là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản. Đây cũng là 1 trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia lớn của nước ta ở giai đoạn 2021-2030.
Để thực hiện chương trình này, đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ được triển khai với nội dung, hình thức, quy mô và phạm vi thực hiện khác nhau. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng, đánh giá kết quả đạt được của khoa học và công nghệ trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2011-2020. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ phục vụ thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2030.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-09-2022

Cách trích dẫn

Phan , T. T. T., & Trần , N. N. (2022). KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2030. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i1.1

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT