BỒI DƯỠNG PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

Các tác giả

  • Trần Ngọc Ngân Học viện Chính trị, Bộ quốc phòng
  • Trần Ngọc Nhiều Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i2.16

Tóm tắt

Phong cách học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phần quan trọng trong di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc. Với những nội dung sâu sắc, khoa học, đến nay phong cách học tập của Người vẫn còn nguyên giá trị. Hiện nay, sinh viên ở nước ta đã tích cực, chủ động học tập, tuy nhiên, cũng còn một bộ phận chưa xác định đúng đắn mục tiêu, thái độ và phương pháp học tập, nên gặp khó khăn trong quá trình phát triển, hoàn thiện nhân cách. Bài viết phân tích những đặc điểm cơ bản của phong cách học tập Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để rèn luyện phong cách học tập Hồ Chí Minh cho sinh viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giáo dục - đào tạo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tải xuống

Đã Xuất bản

31-12-2022

Cách trích dẫn

Trần, N. N., & Trần, N. N. (2022). BỒI DƯỠNG PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN HIỆN NAY. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 1(2), 23–28. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i2.16

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ