NGHIÊN CỨU XOÁY THUẬN NHIỆT ĐỚI TẠI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TỪ PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU SCOPUS: NĂNG SUẤT VÀ MẠNG LƯỚI HỢP TÁC

Các tác giả

  • Phạm Thị Oanh Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.125

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung phân tích các ấn phẩm khoa học về xoáy thuận nhiệt đới tại khu vực Đông Nam Á - một trong những khu vực có số lượng các cơn bão đổ bộ trực tiếp hàng năm nhiều nhất trên thế giới. Thông qua phân tích trắc lượng thư mục 621 ấn phẩm khoa học được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus, tác giả đã tổng kết xu thế phát triển và mạng lưới hợp tác quốc tế trong chủ đề này. Kết quả cho thấy, sự gia tăng nhanh chóng các ấn phẩm khoa học trong chủ đề xoáy thuận nhiệt đới tại khu vực Đông Nam Á từ năm 2008 đến nay. Các quốc gia có nền khoa học phát triển như Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh đóng vai trò chủ đạo trong mạng lưới nghiên cứu. Ngoài ra, các quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của các xoáy thuận nhiệt đới xuất phát từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương như Việt Nam, Philippines, Trung Quốc hoặc Nhật Bản cũng đóng vai trò quan trọng trong chủ đề này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Phạm, T. O. (2024). NGHIÊN CỨU XOÁY THUẬN NHIỆT ĐỚI TẠI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TỪ PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU SCOPUS: NĂNG SUẤT VÀ MẠNG LƯỚI HỢP TÁC. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 3(1), 22–31. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.125

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ