GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY Thực trạng và giải pháp

Các tác giả

  • Nguyễn Thúy Vân Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i4.108

Tóm tắt

Trường đại học là nơi trang bị cho người học tri thức khoa học - công nghệ trong chuyên ngành đào tạo, kỹ năng làm việc, kỹ năng sáng tạo và thái độ tích cực đối với hoạt động sáng tạo, từ đó tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Giáo dục đại học - Giáo dục tinh hoa trong thời gian qua đã được coi là thành tố vô cùng quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân. Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Bài viết này, tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng của giáo dục đại học ở Việt Nam, trên cơ sở phân tích những mặt mạnh, mặt yếu, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đại học, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13-12-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. V. (2023). GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY Thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(4), 1–11. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i4.108

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT