PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ)

Các tác giả

  • Nguyễn Thúy Vân Trường Đại học Thành Đô
  • Nguyễn Thị Hảo Trường Đại học Thành Đô
  • Hoàng Thị Thái Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i2.67

Tóm tắt

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học được coi là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khẳng định vị thế của các trường đại học trong nước và khu vực. Cán bộ quản lý có vai trò dẫn dắt và quyết định mọi hoạt động để thực hiện thành công mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý đảm bảo về số lượng và chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu của các cơ sở giáo dục đại học. Bài viết phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý ở Trường Đại học Thành Đô, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cơ bản phát triển đội ngũ cán bộ quản lý bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tải xuống

Đã Xuất bản

06-06-2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. V., Nguyễn, T. H., & Hoàng , T. T. (2023). PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ). Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(2), 7–12. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i2.67

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT