CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Các tác giả

  • Vũ Thị Thanh Minh Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i1.2

Tóm tắt

Giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của nước ta, trong thời gian qua đã đạt được những thành quả vô cùng khích lệ, góp phần không nhỏ nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số; tăng nhanh số lượng người dân tộc thiểu số có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học. Thành tựu này có được phần lớn là do trong những năm qua, chúng ta đã thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển nguồn nhân lực của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục. Các chính sách này đã tạo cơ hội cho học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số được tiếp cận, thụ hưởng chính sách giáo dục, được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện cả về tâm lực, thể lực và trí lực… Bài viết phân tích thực trạng thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong những năm qua, bàn luận về hệ thống giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện nhóm các chính sách này. Thành tựu của nhóm các chính sách này đã, đang và sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-09-2022

Cách trích dẫn

Vũ, T. T. M. (2022). CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 1(1), 9–17. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v1i1.2

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT