MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG MINH 4.0 - XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC, TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Các tác giả

  • Ngô Quang Sơn Trường Đại học Trưng Vương
  • Vũ Thị Thanh Minh Trường Đại học Thành Đô
  • Dương Thị Thảo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.127

Tóm tắt

Trước thời cơ và thách thức về nhu cầu cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các trường đại học tư thục phải tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuyển đổi số quốc gia. Trường đại học tư thục thông minh 4.0 nhằm cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cốt lõi đáp ứng yêu cầu của thế kỷ XXI. Nhóm tác giả của bài viết này đã nêu bản chất cơ bản của trường đại học tư thục thông minh 4.0, những nguyên tắc để phát triển trường đại học tư thục thông minh 4.0, những đặc trưng chủ yếu của trường đại học tư thục thông minh 4.0 và đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm xây dựng trường đại học tư thục thông minh 4.0 dựa trên các nguyên tắc và đảm bảo các đặc trưng cơ bản của trường đại học tư thục trong thời đại 4.0.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Ngô, Q. S., Vũ, T. T. M., & Dương, T. T. (2024). MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG MINH 4.0 - XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC, TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 3(1), 1–13. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.127

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT