CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP: THÁCH THỨC VÀ THỜI CƠ

Các tác giả

  • Ngô Quang Sơn Học viện Dân tộc
  • Trần Thị Tâm Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i1.44

Tóm tắt

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học ngoài công lập đã được thực hiện từng bước có hiệu quả từ nhiều năm qua và đặc biệt sôi nổi trong vài năm gần đây. Đây là xu thế tất yếu không thể đảo ngược và giáo dục đại học ngoài công lập cần có những chính sách, kế hoạch cụ thể và phù hợp để đảm bảo chất lượng giáo dục, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đối với các đối tượng người học khác nhau. Bài viết tập trung nghiên cứu những thách thức, thời cơ về chuyển đổi số trong giáo dục đại học ngoài công lập, dần dần hình thành đội ngũ các giảng viên số và sinh viên số.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-03-2023

Cách trích dẫn

Ngô, Q. S., & Trần, T. T. (2023). CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP: THÁCH THỨC VÀ THỜI CƠ. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(1), 1–12. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i1.44

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT