ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Các tác giả

  • Trần Đăng Bộ Trường Đại học Thành Đô
  • Phùng Thị Nga Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i1.27

Tóm tắt

Hoạt động đào tạo cùng với hoạt động khoa học công nghệ là hai hoạt động cơ bản, trọng yếu của các cơ sở giáo dục đại học. Hai hoạt động này có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời và hỗ trợ cho nhau trong cùng một quá trình. Khoa học công nghệ là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao. Theo đó, hoạt động khoa học công nghệ không chỉ tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp mới để phát triển khoa học và giáo dục, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hoạt động khoa học công nghệ còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ của đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu và quản lý giáo dục. Đồng thời hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu cho người học, qua đó phát hiện, bồi dưỡng nhân tài. Thực tế cho thấy, hoạt động khoa học công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học đã được đẩy mạnh, phát triển không chỉ thuần túy truyền bá sáng tạo, mà còn tạo ra tri thức mới. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động khoa học công nghệ ở một số cơ sở giáo dục đại học điển hình, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và người học ở các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian tới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-03-2023

Cách trích dẫn

Trần, Đăng B., & Phùng, T. N. (2023). ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(1), 13–23. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i1.27

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT