HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC - DƯỚI QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP

Các tác giả

  • Đinh Thị Thanh Huyền Trường Đại học Thành Đô
  • Nguyễn Thị Cúc Đại học Nam Khai
  • Bùi Đức Thịnh Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i3.68

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá vai trò của thực tập đối với sinh viên. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã tiến hành khảo sát các sinh viên năm cuối của một trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam đã tham gia kỳ thực tập tại doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp cũng như các doanh nghiệp nơi mà các sinh viên đó thực tập. Các phát hiện chỉ ra rằng việc cung cấp cho sinh viên các cơ hội thực tế chính thống, hỗ trợ tại nơi làm việc có tác động mạnh mẽ tới việc phát triển các năng lực cá nhân cũng như thái độ của sinh viên.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18-09-2023

Cách trích dẫn

Đinh, T. T. H., Nguyễn, T. C., & Bùi, Đức T. (2023). HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC - DƯỚI QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(3), 33–40. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i3.68

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ