PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA, Ở VIỆT NAM

Các tác giả

  • Trần Đăng Bộ Trường Đại học Thành Đô
  • Bùi Đức Thịnh Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i2.140

Tóm tắt

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm xuất hiện nhiều công nghệ có tính nhảy vọt mà nền kinh tế số đang bùng nổ trên thế giới, trở thành nhân tố hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và phát triển của mỗi quốc gia. Vì thế, quốc gia nào tận dụng hiệu quả cơ hội phát triển kinh tế số sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh vượt trội để bứt phá. Ở Việt Nam, kinh tế số là một trong ba trụ cột của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, song nguồn nhân lực số chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Do đó, phát triển nguồn nhân lực số là vấn đề cần thiết đặt ra từ thực tiễn hiện nay, đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp, khả thi.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18-06-2024

Cách trích dẫn

Trần, Đăng B., & Bùi, Đức T. (2024). PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA, Ở VIỆT NAM. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 3(2), 1–9. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i2.140

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả