LUẬN GIẢI VỀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Trần Đăng Bộ Trường Đại học Thành Đô
  • Nguyễn Thị Hay Trường Đại học Thành Đô
  • Bùi Đức Thịnh Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.118

Tóm tắt

Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu công bố về phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam, trong đó không ít nghiên cứu cho thấy: Nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu số lượng; chất lượng không đều, thiếu chuyên nghiệp và hiện đại, hội nhập quốc tế chậm; chưa phù hợp về cơ cấu trình độ đào tạo và nghề du lịch… Có nhiều nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém này, trong đó nguyên nhân giữ vai trò quyết định là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch chưa được quan tâm đúng mức. Từ thực tiễn phát triển ngành kinh tế du lịch những năm gần đây có thể khẳng định, phát triển nguồn nhân lực du lịch là vấn đề cần thiết, cấp bách đang đặt ra hiện nay. Đây là nội dung chính được chúng tôi đặt ra và luận giải trong bài viết này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Trần, Đăng B., Nguyễn, T. H., & Bùi, Đức T. (2024). LUẬN GIẢI VỀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH VIỆT NAM HIỆN NAY. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 3(1), 32–40. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.118

Số

Chuyên mục

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả