MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Các tác giả

  • Phùng Thị Nga Trường Đại học Thành Đô
  • Trần Đăng Bộ Trường Đại học Thành Đô
  • Trần Thị Thùy Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.111

Tóm tắt

Đối với sinh viên chuyên ngành luật Trường Đại học Thành Đô, thời gian trên giảng đường đại học là cơ hội để các em tích lũy kiến thức, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận khoa học luật, tư duy lôgíc, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp ngành luật. Đây là những yếu tố nền tảng, làm hành trang để sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành luật bước vào các hoạt động thực tiễn của ngành luật. Trong số những yếu tố đó, kỹ năng nghề nghiệp ngành luật có vai trò rất quan trọng, quyết định tương lai, sự nghiệp của một cử nhân luật. Vì vậy, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành luật Trường Đại học Thành Đô là cần thiết, khách quan. Vậy kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành luật là gì? Phát triển kỹ năng nghề nghiệp đó như thế nào là nội dung bài viết này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Phùng, T. N., Trần, Đăng B., & Trần, T. T. (2024). MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 3(1), 98–104. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v3i1.111

Số

Chuyên mục

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM