THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Các tác giả

  • Trần Đăng Bộ Trường Đại học Thành Đô
  • Trần Thị Thùy Trường Đại học Thành Đô
  • Phùng Thị Nga Trường Đại học Thành Đô

DOI:

https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i3.85

Tóm tắt

Từ năm học 2019-2020, Trường Đại học Thành Đô đã tiến hành mở mã ngành và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế định hướng ứng dụng. Để thực hiện nhiệm vụ này, lãnh đạo Nhà trường đã luôn quan tâm đầu tư và có nhiều chỉ đạo thiết thực, hiệu quả về việc nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế. Đến nay, sau 3 khóa tổ chức triển khai thực hiện, Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế tại Trường Đại học Thành Đô đã đạt được những kết quả ban đầu rất quan trọng, được cơ quan quản lý đánh giá cao và được những cơ quan, tổ chức sử dụng lao động thừa nhận. Tuy nhiên, hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế là một nhiệm vụ mới nên còn tồn tại bất cập, hạn chế là điều khó tránh khỏi. Bài viết phân tích thực trạng đào tạo trình độ thạc sỹ quản lý kinh tế định hướng ứng dụng tại trường Đại học Thành Đô; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ này trong thời gian tới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18-09-2023

Cách trích dẫn

Trần, Đăng B., Trần, T. T., & Phùng, T. N. (2023). THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Và Phát triển, 2(3), 103–111. https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v2i3.85

Số

Chuyên mục

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM